Tugevvool, nõrkvool

 • Igale üüripinnale paigaldatakse eraldi jaotuskeskus.
 • Igale üüripinnale paigaldatakse kaugloetavad elektri- ja küttearvestid.
 • Töökohad varustatakse pistikupesade ning sidepesadega.
 • Igale töökohale on ette nähtud lisaks tugevvoolu pistikupesadele 2 nõrkvoolu pistikupesa. Sidekaabeldus teostatakse vastavalt Cat6 nõuetele. TV-signaali vastuvõtu võimalus üüripindadel on tagatud andmesidevõrgu kaudu internetist.
 • Üüripindade sidekaabeldus koondub üüripinna tehnilisse ruumi, sealt edasi korruse jaotlasse, kuhu koondub terve korruse sidevõrk ja sealt omakorda koondub edasi hoone sideruumi. Sideruumi ehitatakse jahutus.

Töökohtade varustatus

 • Ühele töölauale on ette nähtud 6 tugevvoolu pistikupesa ja 2 nõrkvoolu pistikupesa, arvestatud on 2 töökohaga. Töökohal grupeeritakse pistikupesad 4+2 süsteemis, kus kahele pistikupesale on ette nähtud UPS toitele ühendamise võimalus.
 • Olmepistikud (h=30cm) on ette nähtud ruumide valguslülitite alla ja koristuspistikud vastavalt normidele (vahemaaga ca 10 m).
 • Kööginurkades on tagatud miniköögi paigaldamise valmidus koos kuue tugevvoolu pistikupesaga.
 • Arvutivõrgu serverikappide ja korrusejaotlate tarbeks on arvestatud tugevvoolu toiteotsadega. Toiteseadmele nähakse ette UPS võrku ühendamise võimalus. Tsentraalse UPS seadme hangib vajadusel üürnik.

Valgustid

 • Valgustite tüüp on sätestatud üürileandja projektis.
 • Valgustid on varustatud elektriliste süüteseadmete ja monitoroptikaga.
 • Valgustugevus on tagatud vastavalt kehtestatud normatiividele.
 • Evakuatsioonivalgustite toode vastavalt üürileandja projektile ning projekteerituna vastavalt kehtestatud normatiividele.

Ventilatsioon

 • Välja ehitatakse tsentraalne soojusvahetiga sundventilatsioon, õhuvahetus kontoriruumides 2 l/s*m2, nõupidamiste ruumides 4 l/s*m2.

Küte

 • Küte lahendatakse kaugkütte baasil soojusvahetitega. Küttekehadena kasutatakse tehases värvitud radiaatoreid või konvektoreid. Küttekehade termostaadid on varustatud elektriliste ajamitega selliselt, et nad töötaksid jahutusega koordineeritult.
 • Talvine arvutuslik sisetemperatuur +22±2°C, niiskust eraldiseisvalt ei kontrollita.
 • Igale äripinnale on ette nähtud omaette kaugloetavad soojusarvestid radiaatorküttele, samuti varustatakse kaugloetavate soojusarvestiga äripindade tsentraalse ventilatsiooni agregaatide küttekalorifeerid.

Jahutus

 • Jahutussüsteem on lahendatud selliselt, et on tagatud kõikide pindade ja ruumide sisekliima vastavus sisekliima II klassile.
 • Jahutuse lahendus - ventilatsiooni sissepuhke õhk on eeljahutusega (jahutuskalorifeer ventilatsiooniagregaadis), lisaks Fancoilid. Jahutustugevust saab iga kabineti seinalt reguleerida. Büroopindadel paiknevates tehnilistes ruumides on tagatud jahutuse valmidus.
 • Jahutussüsteemi seadmete kondensaatvesi juhitakse kanalisatsiooni. Fancoilid on ühendatud rendipinna elektrikilpi.

Vesi ja kanalisatsioon

 • Välja ehitatakse kaks kõrvuti paiknevat WC-d, mõlemas üks pott ja valamu segistiga.
 • Välja ehitatakse kööginurga valmidus, torustik lõpetatakse pimeotstega.

Automaatika

 • Tehniliste süsteemide töö kontrollimiseks ja juhtimiseks on ette nähtud digitaalse (s.t. arvuti teel juhitava) reguleerimis- ja valvesüsteemi ehk BMS-i väljaehitamine. Automaatika abil juhitakse hoone kütte-, jahutus-, valgustus- ja ventilatsioonisüsteemide tööd, lähtudes programmidega etteantud toimingutest ja väärtustest, väliste ilmastikuolude muutustest ning energiasäästu põhimõtetest.
 • Süsteem võimaldab samuti jälgida ja registreerida vigu tehniliste seadmete (hoone sisekliima andurid, soojussõlm, välisvalgustus, tuleohutusseadmed, valveseadmed jms) töös.

Tuleohutus

 • Hoonesse paigaldatakse tulekahjusignalisatsioon vastavalt kehtivatele määrustele.
 • Tulekustutid, vesikud, tulekahjusignalisatsioon, andurid, viidad ja avariivalgustus projekteeritakse vastavalt kehtivatele normidele.

Läbipääsusüsteem ja bürooruumide valvesignalisatsioon

 • Süsteem koosneb moodulite teel laiendatavast valvesignalisatsioonist ning kontrollerite teel laiendatavast, arvutipõhisest läbipääsusüsteemist.
 • Kasutatav valvesignalisatsioon võimaldab koostada erinevaid valvestamise programme (sh koristaja, halduri programmid vms).
 • Valvesignalisatsioon varustatakse autonoomsete akuseadmetega.
 • Valvesignalisatsiooniga haaratakse kõik äripinna sissepääsude ja võimalike ründepiirkondade ruumid. Anduritena kasutatakse põhiliselt magnetkontakte ja passiivseid liikumisandureid. Erinevatele pindadele sissepääsuuksed varustatakse magnetkontaktanduritega.
 • Süsteem on valvestatav led-sõrmistikelt. Sõrmistikud paigaldatakse rendipindade sissepääsude juurde.